Tổ trưởng Tổ Văn Phòng

Bùi Ngọc Dơn
Bùi Ngọc Dơn

Dân tộc: Kinh

Tổ trưởng Tổ Xã Hội

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Dân tộc: Kinh

Tổ trưởng Tổ Văn

Nguyễn Thị Thoa
Nguyễn Thị Thoa

Tổ trưởng Tổ Toán

Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến

Dân tộc: Kinh

Tổ trưởng Tổ Thể dục- Tin- Ngoại ngữ- Quốc phòng

Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Phượng

Dân tộc: Kinh

Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

Đỗ Thị Thanh Lịch
Đỗ Thị Thanh Lịch

Dân tộc: Kinh